Ekspertyzy i wycena nieruchomości

Ekspertyzy

Opinie/Ekspertyzy/Kosztorysy

zdj4Świadczone usługo obejmują:

 • wycenę kosztorysową robót budowlanych remontowych
 • ustalanie stanu zaawansowania i rozliczeń inwestycji  budowlanych
 • badanie zgodności realizacji budowlanych z przepisami  Prawa Budowlanego i  dokumentacją projektową .
 • sporządzanie opinii techniczno- prawnych na potrzeby stron sporów w procesie budowlanym , oraz na etapie przygotowania pism procesowych do sądu.  
 • Due diligence – kompleksowe badanie stanu nieruchomości 

Zakres:

 • Oceny jakości robót budowlanych
 • Wyceny kosztorysowe
 • Kontrola i rozliczanie robót budowlanych
 • Rozliczanie inwestycji
 • Kosztorysy dla celów bankowych
 • Kosztorysy inwestorskie, ofertowe
 • Opinie dla celów procesowych przygotowane przez ekspertów i biegłych sądowych

Zamówienia publiczne: Opinie w sprawie weryfikacji dokumentacji przetargowej, weryfikacja kosztorysów inwestorskich, pomoc przy przygotowaniu odwołań.

Nasi eksperci

Nasi eksperci - konsultanci w sprawach zagadnień związanych z zawieraniem umów, kosztorysowaniem, prawem budowlanym, biegli sądowi, byli arbitrzy Urzędu Zamówień Publicznych pod kierunkiem Pani Aliny Iwaniec - czekają na Państwa pytania i chętnie podzielą się własnym doświadczeniem.

Efektem naszej współpracy jest zminimalizowanie ryzyka podjęcia błędnych decyzji, wskazanie właściwej ścieżki legislacyjnej, bieżąca kontrola podjętych decyzji.

Wycena nieruchomości

Cele wyceny

zdj5Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu w działalności rzeczoznawstwa majątkowego, oferujemy usługi na najwyższym poziomie profesjonalizmu i rzetelności. Nasze doświadczenie obejmuje  zlecenia   dla   sektora   bankowego, administracji  państwowej, samorządowej, sądownictwa, deweloperów i osób prywatnych.

Sporządzamy operaty szacunkowe i opinie dla potrzeb:

 • transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości
 • ustalenia bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości w celu zabezpieczenia kredytów hipotecznych
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych
 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich
 • ustalenia wartości poniesionych nakładów
 • podziału majątku, zniesienia współwłasności
 • ustalenia czynszu dzierżawnego
 • skarbowo-podatkowych
 • sądowych i komorniczych
 • uzyskania odszkodowań (m.in. z tytułu wywłaszczenia, bezumownego korzystania z nieruchomości)
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu, opłat za ustanowienie służebności gruntowych, przesyłu
 • uzyskania rekompensaty za utracone nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • sprawozdań finansowych (szacowanie wartości godziwej nieruchomości)
 • ustalenia wartości początkowej środków trwałych do amortyzacji
 • ustalenia wysokości wkładów niepieniężnych (tzw. aportów) do spółek kapitałowych
 • efektywności inwestowania w nieruchomości
 • wspomagania gospodarki mieniem Skarbu Państwa i samorządów
 • indywidualnych inwestora
 • innych
Rodzaje wyceny

zdj3Zakres świadczonych usług:

 • wycena działek
 • wycena domów
 • wycena lokali mieszkalnych
 • wycena lokali użytkowych
 • wycena spółdzielczo-własnościowych praw do lokali
 • wycena budynków biurowych, handlowych
 • wycena budynków przemysłowych, magazynowych
 • wycena kamienic
 • wycena hoteli
 • wycena mienia zabużańskiego
 • wycena służebności
 • wycena poniesionych nakładów

W zależności od potrzeb i specyfikacji zlecenia określamy następujące rodzaje wartości:

 • wartość rynkową
 • wartość odtworzeniową
 • wartość indywidualną
 • wartość godziwą
 • wartość ubezpieczeniową
 • wartość dla wymuszonej sprzedaży

Wykonujemy wyceny praw związanych z nieruchomościami:

 • prawo własności
 • prawo użytkowania wieczystego
 • ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie/ służebność/ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)
 • prawa zobowiązaniowe i majątkowe (najem/ dzierżawa/ dożywocie)

Dokonujemy określenia wartości:

 • nakładów poczynionych na nieruchomości
 • szkód majątkowych
 • odszkodowań za bezumowne użytkowanie nieruchomości/ jej części
Wymagane dokumenty

zdj6Nieruchomość lokalowa:

 • odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny nabycia nieruchomości
 • umowa przedwstępna sprzedaży (jeśli następuje zakup)

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową zawierające niezbędne dane dotyczące lokalu
 • odpis z księgi wieczystej (jeśli została założona)
 • umowa przedwstępna sprzedaży (jeśli następuje zakup)

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej
 • kopia mapy zasadniczej
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki lub decyzja o warunkach zabudowy
 • decyzja pozwolenia na budowę (jeśli została wydana)
 • umowa przedwstępna sprzedaży (jeśli następuje zakup)

 Nieruchomość gruntowa zabudowana:

 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki
 • decyzja pozwolenia na użytkowanie lub przyjęcie zgłoszenia do użytkowania
 • projekt budowlany lub inwentaryzacja budynku
 • umowa przedwstępna sprzedaży (jeśli następuje zakup)

 Nieruchomość gruntowa w trakcie rozwoju:

 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki
 • decyzja pozwolenia na budowę
 • projekt budowlany
 • dziennik budowy
 • kosztorys budowlany
 • umowa przedwstępna sprzedaży (jeśli następuje zakup)

 Lokal nabywany od dewelopera (w budowie):

 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości gruntowej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej
 • decyzja pozwolenia na budowę lub decyzja pozwolenia na użytkowanie
 • umowa przedwstępna sprzedaży lokalu
 • rzut lokalu

 Nieruchomość komercyjna

 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • dane powierzchniowo – kubaturowe poszczególnych budynków
 • rzuty kondygnacji
 • mapa sytuacyjna nieruchomości (fragment mapy zasadniczej, mapa do celów projektowych)
 • wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości

Wycena mienia zabużańskiego

 • orzeczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
 • wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polski
 • opis nieruchomości pozostawionej poza granicami Państwa
 • zaświadczenie o miejscu zamieszkania
 • urzędowy opis mienia z ewentualnym planem sytuacyjnym

 Budowla

 • dane techniczno-użytkowe (długość, powierzchnia, kubatura itp.)
 • dostęp do książki obiektu
 • charakterystyka z książki obiektu

Uwagi:

 1. Ewentualna dodatkowa lista dokumentów niezbędnych do wyceny, ustalana jest indywidualnie po dokonaniu oględzin nieruchomości oraz ustaleniu zakresu i celu wyceny.
 2. W przypadku braku dokumentów – pozyskujemy brakujące dane w odpowiednich urzędach, oferujemy także możliwość wykonania inwentaryzacji nieruchomości.
Kredyt

zdj2Przygotowujemy operaty szacunkowe dla potrzeb kredytowych. Wysoka jakość wykonywanych wycen nieruchomości zapewnia usprawnienie procesu procedury kredytowej. Opracowane przez nas analizy i operaty szacunkowe służą zabezpieczeniu wierzytelności hipotecznych dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, deweloperów.

Koszty wyceny

Koszty sporządzenia wyceny uzależnione są od następujących czynników:

 • rodzaju, charakteru i specyfikacji nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny
 • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności koniecznych dla przeprowadzenia procesu wyceny
 • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłat, podatków, ect.)
 • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie w zależności od powyższych czynników. 

W celu ustalenia kosztu wyceny Twojej nieruchomości skontaktuj się z nami.

Zapraszamy do zamówienia wyceny: (012) 413-75-30

Dotychczasowa współpraca

zdj7Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu w działalności rzeczoznawstwa majątkowego, mamy możliwość zaoferowania usług świadczonych na najwyższym poziomie profesjonalizmu i rzetelności.

Nasze doświadczenie  obejmuje  zlecenia   dla   sektora   bankowego,   administracji  państwowej, samorządowej, sądownictwa, deweloperów, osób prywatnych.

Współpracujemy z:

Osobami fizycznymi, prawnymi, developerami m.in:

 • Tyniecka Development
 • Wojdar Sp. z o.o.
 • PHiP SINAH Kraków
 • Firma Handlowa Łodziński
 • UNIVERS ART
 • Sieć restauracji Ogniem i mieczem
 • Zakłady Usługowe POŁUDNIE
 • Sądy i Prokuratura

 Instytucjami publicznymi:

 • Poczta Polska
 • Skarb Państwa
 • Urząd Miasta Krakowa Wydział Skarbu NBP
 • Banki komercyjne
 • Spółdzielnie Mieszkaniowe
 • ZUS